San Diego ESI Forum MCLE on April 13: “The Four Magistrates”